Demo of the klingon Qapla'-font

This font is intended to transform the klingon transcript into a representation using the pIqaD (or pIqaD) alphabet.

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

tlhIngan Hol

  1. 'ej wa' Hol wa' QIch je qo' naQ.
  2. 'ej qaS: chanvo' lengDI', SInar yoSDaq HuD beQ lutu', 'ej naDev luDab.
  3. 'ej jatlhchuq chaH: Ha', naghmey DIchenmoHnIS 'ej DImeQnISchu'. 'ej SomvaD naghmey HuHvaD lam je lughaj.
  4. 'ej jatlh chaH: Ha', veng qachquv je wIchenmoHqang 'ej chalDaq SIchjaj yorDaj. maHvaD pong manobqang, tera' naQ ghorDaq maghomHa'be'meH.
  5. 'ej veng qachquv, chenmoHta'bogh tera'ngan puqpu', leghmeH chol Qun.
  6. 'ej jatlh Qun: toH, wa' nugh chaH, 'ej wa' Hol lughajtaH chaH, 'ej bI'reS neH 'oH Dochvam'e'. 'ej DaH chaHvaD qItHa' luvang luneHbogh pagh.
  7. toH, macholjaj 'ej Holchaj mamISmoHmeH, yaj'eghlaHbe'meH.
  8. vaj pa'vo' tera' naQ ghorDaq ghomHa' Qun, 'ej vang luchenmoHchu'Qo'.
  9. wanI'vammo' babel 'oH pongDaj'e', pa'Daq tera' naQ Hol mISmoHpu'mo' Qun, 'ej pa'vo' tera' naQ ghorDaq ghomHa'pu' Qun.

Translated by André Müller

Qapla'